Биографија Предрага Дедеића

Предраг Дедеић је рођен је у Врбасу. Основну школу и гимназију завршио је у Београду.
На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирао, потом магистрирао, а 2003. године стекао и звање доктора правних наука (докторска дисертација: „Правно-финансијски стандарди управљања предузећем и њихов утицај на предузеће – еминента хартија од вредности и инвеститора“).
Положио је правосудни испит 1993. године. Радио је у спољној трговини, адвокатури (канцеларија Војислава Вукотића) и на пословима правног консалтинга (Економски биро Конеко, Београд и International Consulting Center Legal, Београд).
Академску каријеру је започео 2005. године избором у звање доцента на Универзитету у Београду. Исте године изабран је и на Универзитету „Унион“ у Београду. Од тада је радио истовремено на Агроекономском институту Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду и на Београдској банкарској академији, Универзитета Унион. Прво у звању доцента, а потом и као ванредни професор.
На Београдској банкарској академији је био продекан за наставу, шеф катедре као и ментор у изради значајног броја завршних и мастер радова. Предмети за које је био задужен су: Пословно право, Финансијско право, Корпоративно управљање и Право ЕУ.
Био је гостујући професор на Правном факултету Универзитета Британска Колумбија у Канади у зимском семестру академске 2010/2011. године.
Стручно се усавршавао и држао предавања и на другим реномираним универзитетима (Универзитет у Севиљи, Универзитет Pablo de Olavide, Универзитет у Торину, Украјинска банкарска академија, Ankara Yildirim Beyazit University, Универзитет у Пули и др.).
Написао је више научних и стручних чланака (Право и привреда, Правни живот…), излагао на домаћим и међународним конференцијама и учествовао у научним и комерцијалним пројектима.
Био је предавач на курсу „South Eastern Europe Certificate in Capital Markets, Regulation and Compliance“ у организацији FINRA и Универзитета у Редингу. Предавао је на више професионалних курсева за интерне ревизоре (Институт интерних ревизора-IIA, Сарајево), брокере и инвестиционе саветнике (Комисија за хартије од вредности Бања Лука).
У периоду од новембра 2016. године до фебруара 2019. године обављао је функцију председника Комисије за хартије од вредности Републике Србије.
Тренутно ради као самостални консултант, истраживач и предавач.
Од објављених књига, за Департман за Привредно право, од посебног значаја су уџбеници: Пословно право (Дедеић, Ђурић), Трговинско право (Новаковић, Дедеић) и Правни и финансијски стандарди корпоративног управљања и њихов утицај на инвеститора и емитента хартија од вредности (Дедеић).
Од научних радова издвајамо:
 1. Дедеић П. (2019.), Етика на тржишту капитала: оксиморон или condition sine qua non. Правни живот, 11/2019. Београд: Удружење правника Србије;
 2. Дедеић П. (2017.), Комисија за хартије од вредности у условима непостојања стратегије развоја тржишта капитала. Рад у научној монографији „Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији“, Научно друштво економиста Србије са Акедемијом економских наука и Економски факултет у Београду;
 3. Dedeić P.(2017.)
 4. Дедеић П., Станковић В. (2017.), Странпутице и путеви српског тржишта капитала: quo vadis? Право и привреда 7-9/2017, Удружење Правника у Привреди, Београд;
 5. Gasmi G., Dedeić P., Weber R. (2016.) Wage optimization in SMEs as an instrument for optimal economic policy and for good corporate governance- case study of minimum wages in Denmark. Review of International Affairs. Institut za međunarodnu politiku i ekonomiju. Beograd;
 6. Dedeić P. (2015.), Coporate Governance in State Owned Enterprises, New Economic Policy Reforms, Beogradska bankarska akademija, Beograd;
 7. Дедеић П, Гасми Г.(2014.) Надзор у осигурању и релевантни модели у ЕУ, Право и привреда, издавач: Удружење правника у привреди, Београд;
 8. Дедеић П. Брњас З. (2014.) Метаморфоза друштвених предузећа: тежак пут ка друштву капитала; Излагање на конфернцији Деиндустријализација у Србији / редактор Божо Драшковић. – Београд : Институт економских наука – Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије;
 9. Brnjas Z. Dedeić P. (2013.) Budgeting practice of local government units in Serbia: present state and perspectives, у: Post crisis recovery / editors Hasan Hanić … [et al.]. – Belgrade : Belgrade Banking Academy;
 10. Дедеић П. (2012.) Национална регулатива у области животне средине, Излагање на конфернцији Економски аспекти еколошке политике / редактор Божо Драшковић. – Београд: Институт економских наука;
 11. Dedeić P. (2009.) Corporate Governance and Information Society, Corporate Ownership and Control, Volume 7, Virtus Interpress, Ukrainian Academy of Banking;
 12. Dedeic P. (2009..) „New Technologies and Corporate Governance : legal challenges for Serbia“, Derecho del sistema financiero y tecnologia, Marcial Po ns, Madrid;
 13. Дедеић П. (2009.) „Корпоративно управљање у Канади“ Правни живот, децембар 11/2009. Београд: Удружење правника Србије;
 14. Дедеић П. (2008.) „Извршни директори у систему корпоративног управљања“ Правни живот, децембар 11/2008. Београд: Удружење правника Србије;
 15. Дедеић П. (2008.), Право и привреда, корпоративно управљање и ефекат синергије мај, 5-8/2008, Београд: Удружење правника у привреди Србије;
 16. Дедеић П. (2006.) „Етично пословање и лукративни циљ“, Правни живот, децембар 11/2006. Београд: Удружење правника Србије.
Од пројеката издвајамо:
 1. „Компаративна анализа у појединим сегментима домаће регулативе и њене усаглашености са директивама ЕУ у вези са заштитом животне средине, начином формирања износа и динамиком примене накнада и такси за коришћење природних добара, управљање отпадом као и у вези са прометом дивљих биљних и животињских врста и туристичке валоризације простора“ (2011.), Институт економских наука, Београд
 2. Economic aspects of Costs and Benefits of the Environmental Protection in Serbia- Comparative Analysis of Regulations on Environmental Protection in European Union (2011), Institut ekonomskih nauka, Beograd.
 3. Serbia District Heating Financial Analyses (2011.), Institut ekonomskih nauka, Beograd
 4. Индустријска зона Смедерево (2010.), Београдска банкарска академија и Институт економских наука, Београд
 5. Стратегија развоја туризма у Београду (2007.) Институт економских наука, Београд.