Департман за медијацију

Милош Маринковић
Председник Департмана за медијацију

Милош Маринковић рођен је у Јагодини. У Деспотовцу је завршио Основну школу „Деспот Стефан Високи“ као носилац дипломе „Вук Караџић“ и средњу школу „Техничка школа“ смер економски техничар са одличним успехом. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2019. године и стекао стручно звање дипломирани правник на међународноправном смеру. Исте године уписао је мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду на правно-историјском модулу на романистичком под-модулу. Све предвиђене испите на мастер студијама је положио у првој години са просечном оценом 9 и тренутно пише мастер рад на тему „Сличности и разлике уговора о налогу и пословодства без налога у класичном римском праву“.