Владимир Стојановић – биографија

Владимир Стојановић рођен је 10.10.1981. године у Пироту, где је завршио основну школу „Вук Караџић“ и Гимназију у Пироту – друштвено језички смер. Дипломирао је на Правном факултету Универзитет у Београду и стекао стручно звање дипломирани правник на смеру за међународне односе, као и потврду издату од стране Правног факултета о изједначавању са академским звањем мастер.

Од 2008. до 2009. године знања и вештине стечене на Правном факултету примењује током цивилног служења војног рока у правној служби Клиничког центра Србије.

У приоду 2014.- 2015. година био је приправник у Основном Суду у Пироту, где је највише радио у кривичној материји и израдио велики број нацрта кривичних пресуда под менторством судије Небојше Костића. Након Основног суда у Пироту свој приправнички рад обавља у Адвокатској канцеларији адвоката Ивице М. Кропфа из Пирота у периоду од 2015.-2017. године где је поред заступања клијената у кривичној и парничној материји, свој допринос дао и на популаризацији правног маркетинга.

Ради усаглашавања Статута града Пирота са изменама и допунама Закона о Локалној самоуправи био је ангажован 14.12.2018. године од стране Скупштине града као члан комисије која је радила на изради предлога статута града Пирота. Такође од стране Скупштине града као дипломрани правник био је члан комисије за предлог пословника Скупштине града Пирота ради усаглашавања Пословника Скупштине града Пирота са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и статуом града Пирота дана 24.5.2019. године.

У Министарству државне управе и локалне самоуправе 16.1.2020.године положио је државни стручни испит за службенике са високим образовњем.

Завршио је обуку из области предузетништва коју је организовала Регионална развојна агенција ЈУГ – за почетнике у пословању, фебруара месеца 2020.године.

У Националном центру за посредовање у решавању спорова 2020.године завршио је основну обуку за медијатора. Решењем Министарства Правде републике Србије бр. 740-09-352/2020-22 од 31.3.2020. године именован је за лиценцираног посредника у решавању спорова – медијатора. Специјализовану обуку из области банкарских услуга, лизинга и осигурања завршио је у Центру за конструктивно решавање сукоба Србије .

Бави се музиком и хуманитарним радом.

Говори енглески језик, а елементарни ниво знања поседује из француског језика.

Члан је Националног Центра за посредовање у решавању спорова
Члан је Асоцијације Правника АЕПА.