Биографија Доц. др Срђан Радуловић

Доц. др Срђан Радуловић

Координатор Сектора за грађанскоправну научну област

 

Срђан Радуловић рођен је  27.05.1987. у Косовској Митровици, где је завршио основну школу, затим и гимназију (природно-математички смер), све уз одличан успех. Студије права уписује 2005. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и исте завршава нешто пре рока 2009. године са просечном оценом 9,00.

 

Након основних, на истом факултету, уписује докторске студије које завршава 2016. годинеса, одбраном докторске дисертације под називом „Чињенице одлучујуће за искључење противправности при медицинској интервенцији и њихов међусобни однос“, са просечном оценом 9,8.

 

Од  октобра 2016. године ангажован је на Правном факултету Универзитета у Приштини као наставник у звању доцента на предметима Облигационо право и (тренутно) Наследно право. Обавља функцију менаџера квалитета на факултету и члан је Савета факултета.

 

Учесник је два пројекта и самостални аутор већег броја научних радова објављених у практично свим водећим правним часописима у земљи.

 

 

Неки од важнијих самосталних радова који су претходних година објављени:

 

 • С. Радуловић, Одрицање у корист формалног права – изградња ефикасније забране злоупотребе субјективних права, Правни живот, књ. 614, бр. 7/8, 2019, 145-158
 • С. Радуловић, О потреби проширења домашаја института забране злоупотребе субјективних права, Зборник радова правног факултета у Нишу, бр. 84, 2019, 241-255
 • С. Радуловић, Вршење права као „негативни“ услов одговорности за штету, Научно-истраживачки пројекат „Правни аспекти савремених друштвених кретања у Републици Србији“ – Тематски зборник, св. 1, 2019, 135-146.
 • С. Радуловић, (Не)потребно увођење breed-specific регулативе, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 81, 2018, 349-362.
 • С. Радуловић, Алтернативне обавезе de lege ferenda, Правни живот, књ. 608, бр. 10, 2018, 445-457.
 • С. Радуловић, Пристанак информисаног пацијента – прогрес друштва или корак уназад, Наука без граница 4. Време и простор, Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, 2018, 335-349.
 • С. Радуловић, Застарелост као санкција абузивног невршења субјективног права, Научно-истраживачки пројекат „Начела добре владавине – начело правне сигурности и начело правичности“ – Тематски зборик, 2018, 135-147
 • С. Радуловић, Особености у универзалној тенденцији пооштравања грађанскоправне одговорности, Зборник радова Правног факултета Универзитета у Приштини, том. 2, 2018, 409-422
 • С. Радуловић, Абузивно невршење права избора код алтернативних обавеза, Научно-истраживачки пројекат „Начела добре владавине – начело правне сигурности и начело правичности“ – Тематски зборик, 2017, 131-141
 • С. Радуловић, Аутентична српска борилачка вештина пред захтевима одштетног права, Зборник радова „Национално и међународно право – актуелна питања и теме“, тим 1, 2017, 207-221
 • С. Радуловић, Пристанак оштећеног и слични правни послови, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 73, 2016, 153-163
 • С. Радуловић, Неправо: интерпретације негацијског префикса, Зборник радова Правног факултета у Приштини, 2016, 111-123
 • С. Радуловић, У двоумљу између противправности радње и противправности штете (de lege lata), Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 64, 2013, 373-384
 • С. Радуловић, Противправност као услов одговорности за штету, Гласник АКВ, књ. 73, бр. 3/4, 2013, 123-135
 • С. Радуловић, Пристанак оштећеног: појам, предмет и правна природа, Правни живот, књ. 564, бр. 10, 2013, 761-773
 • С. Радуловић, Застарелост и други слични правни институти, Гласник АКВ, књ. 72, бр. 6, 2012, 395-419
 • С. Радуловић, Шта је то што застарева, Правна ријеч, бр. 32, 2012, 297-309
 • С. Радуловић, Субјекти застарелости у грађанском праву, Бранич, бр. 1/2, 2012, 83-95
 • С. Радуловић, Немогућност злоупотребе права на накнаду штете, Правна ријеч, бр. 28, 2011, 253-263