Биографија Филипа Мирића

Филип Мирић (1981) је рођен у Нишу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2008. године. Докторирао је 2014. године на истом факултету одбранивши са одличним успехом докторску дисертацију „Савремена схватања феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције“ и тиме стекао научни назив доктора правних наука за кривичноправну научну област.  Добитник је награде као најбољи студент докторских академских студија права Правног факултета Универзитета у Нишу у академској 2010/2011. години, по одлуци Службеног гласника Републике Србије.

Добитник је и награде Виктимолошког друштва Србије за посебно квалитетан научноистраживачки рад из области виктимологије за 2013. годину, као и признања Виктимолошког друштва Србије за допринос развоју Виктимолошког друштва Србије и унапређењу права жртава 2017. године. Од стране Комисије за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а  на предлог Института за упоредно право из Београда, јуна 2019. године, изабран је у научно звање научног сарадника у области правних наука. Филип Мирић је објавио преко 100 научних чланака у научним и стручним часописима из области кривичног права, криминологије, пенологије, виктимологије, заштите права особа са инвалидитетом и кривичноправне заштите споменика културе.

Коаутор је једне монографије из области малолетничке делинквенције и уџбеника Холистички приступ адаптивном физичком вежбању (2016) и Холистички приступ адаптираној физичкој активности : теорија и пракса (2020) намењених студентима мастер студија Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.

Активан је и у покрету особа са инвалидитетом. Залаже се за остваривање принципа самосталног живота особа са инвалидитетом и право особа са инвалидитетом да самостално доносе одлуке о свим питањима од значаја за њихов живот и рад. Члан је Градског удружења оболелих од дечије и церебралне парализе у Нишу и Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша. Учествовао је на неколико трибина и семинара о промоцији права особа са инвалидитетом и инклузивног образовања. Био је предавач на трибинама о виктимизацији особа са инвалидитетом у организацији Градског удружења дечије и церебралне парализе (новембар 2011- април 2012. године) и на трибини „Људи и раскршћа-законодавни оквир приступачности јавних објеката особама са инвалидитетом“ у организацији Одбора за људска права у Нишу (новембар 2011. године), као и на трибинама и едукативним програмима  о антидискриминационом законодавству, правима и насиљу над особама са инвалидитетом, у организацији Асоцијације правника „АЕПА“ из Београда (током 2021. године).

Рецензент је научног часописа Facta Universitatis: Series Law and Politics, Теме, које издаје Универзитет у Нишу и часописа „Sociology Study”, David Publishing Company, SAD. Секретар је редакције научно-стручног часописа „Правни хоризонти“ који издаје Правни факултет Универзитета у Нишу.  Презентовао је реферете на преко 30 међународних и домаћих научних конференција и стручних скупова. Запослен је на Правном факултету Универзитета у Нишу у Служби за студије и студентска питања. Тренутно обавља послове самосталног стручно-техничког сарадника за студије и студентска питања III степена. Говори енглески и македонски језик. Саветник је председнице Асоцијације правника „АЕПА“ од 2020. године.